5 สุดยอดเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับ UX/UI Designer

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

เครื่องมือมากมายเลือกยังไงดีน่ะ 🎯

  1. Usefulness: เครื่องมือนี้ช่วยเราแก้ปัญหาได้ไหมนะ ?
  2. Usability: การใช้งานใช้งานง่ายไหมนะ
  3. Collaboration: สามารถใช้งานรวมกันได้หรือเปล่า
  4. Integration: สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ หรือ สามารถที่จะ hand-off ออกจาก Design Phase ได้ง่ายป่าว ?

เครื่องมือในการสร้าง Wireframe ✏️

Balsamiq

Picture from — https://balsamiq.com/wireframes/

เครื่องมือในการสร้าง Idea ด้วย Brainstorming 🤯

ทำงานร่วมกันได้อย่างง่าย และ จะเห็นเมาส์ของทุกคน
ราคาเริ่มต้นจาก free ไปจนเสียเงิน

เครื่องมือสำหรับทำ User Interface กันเทอะ !

ฟรี Professional สำหรับ นักเรียนและอาจารย์ น่าสนใจมากๆ !

เครื่องมือสำหรับ การวางแผนการทำงาน

สามารถดูวิธีการใช้เพิ่มเติม — ที่นี้

เครื่องมือสำหรับจด Note ระดับเทพ

Notion เครื่องมือจดโน๊ตสำหรับชาว Millennial

  • Google Map -> สำหรับแสดงแผนที่ใน Notion
  • Spotify -> ไว้เปิดเพลงผ่าน Notion ได้เลย
  • Figma -> สามารถที่จะแสดง Design ต่างผ่าน Brower ของ Notion ได้เลย
  • และอื่นๆอีกมากมาย
Personal Template on Notion

--

--

Product Designer who passionate about making digital product

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store