ทำไม UX ถึงชอบใช้ Post-it

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

1.เป็นอะไรที่จับต้องได้

Read More — https://pt.slideshare.net/ocbermudez/team-building-lspjuly2013/3

2.ความเท่าเทียมของการเสนอ idea

3.ง่ายต่อการใช้งาน

4. ตรงประเด็น

--

--

Product Designer who passionate about making digital product

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store