จัดการทีมได้ดี ด้วยคำว่า “Teamwork”

การค้นพบ Pattern ของการสร้างทีม 🔎

Bruce-Tuckman-5-Stages-of-Team-Development-1024x590.png
  1. Forming — สร้างจุดยืนทีม
  2. Storming —พบความแตกต่าง
  3. Norming — รู้จักปรับตัว
  4. Performing — Dream Team ของเรา
  5. Adjourning — การจากลา

Forming — การสร้างจุดยืน 🥚

Storming — พบความแตกต่าง 🌩️

Norming — รู้จักปรับตัว 💕

Performing — Dream Team ของเรา 🎯

Adjourning — การจากลา 👋

ทำไมถึงต้องรู้ stage ของ teamwork ? 🔑

--

--

Product Designer who passionate about making digital product

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store